Конкурс по документи за външни експерти-оценители

СНЦ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” На основание Заповед №3/07.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ Куклен-Асеновград, и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-337/19.04.2018 г. и допълнително споразумение №РД50-33/04.10.2018 г. за прилагане...

Покана за провеждане на обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на обучения /двудневни/ за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти. Примерни теми на обученията: Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти...

Покана за провеждане на информационни събития

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3,...

Покана

Относно: Провеждане на Общо събрание Дата: 05.06.2018 г. Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3 Час:17.30 часа П О К А Н А Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание, На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с...

Местна инициативна група – Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за водено от общностите местно рзвитие

На 19.04.2018 г. МИГ-Куклен-Асеновград сключи Споразумение за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-33/19.04.2018г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони...

Разгледайте и снимките от нашата галерия

Потопете се в духа на нашите традиции