ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка от стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и...

Обява

МИГ Куклен - Асеновград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.186 МИГ Куклен - Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от ПРСР...

Обява за публично обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.048 „МИГ Куклен - Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“ Срокът за подаване на писмени възражения и...

Обява

МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРСР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР...

Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен,...

Разгледайте и снимките от нашата галерия

Потопете се в духа на нашите традиции