Обява за публично обсъждане

Обява за публично обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.048 „МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“ Срокът за подаване на писмени възражения и...
Обява

Обява

МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРСР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР...

Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен,...