Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание, На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 07.02.2019г. /четвъртък/ от 17.00 часа, което ще се проведе при следния...
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка от стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и...
Обява

Обява

МИГ Куклен – Асеновград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.186 МИГ Куклен – Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от...