Покана за провеждане на информационна среща

Покана за провеждане на информационна среща

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща за населението от територията на МИГ Куклен-Асеновград във връзка с обявени и предстоящи процедури за прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. На...