УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 
МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща за населението от територията на МИГ Куклен-Асеновград във връзка с обявени и предстоящи процедури за прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР.
На срещата ще бъде представен и напредъка по изпълнение на Стратегията. Събитието ще се проведе както следва:
Място на провеждане:

гр. Куклен, читалище „Никола Вапцаров – 1909г.”
Дата и час на провеждане:

16.05.2019г. /четвъртък/, 15.00 часа.