МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен – Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.045 МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“