УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща на територията на
общността, във връзка с обявен прием за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по  Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от
Стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен – Асеновград“ посредством процедура на
подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.045 МИГ
КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“,
заложена в Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Събитието ще се проведе както следва:

Място на провеждане: гр. Куклен, ул. “Христо Г. Данов“№21, ет. 2, офис на МИГ Куклен
– Асеновград.
Дата и час на провеждане: 07.08.2019г., 14.00 часа.