СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е удължен срока за прием на
проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко
крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ до 18.10.2019 г.