Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете на СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” Относно: Провеждане на Общо събрание Дата: 01.08.2017 г. Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3 Час:18.00 часа П О К А...
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС,  СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НПО И МЕСТНАТА ВЛАСТ  В ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА...
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете на СНЦ                                                                           “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА– КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” Относно:    Провеждане на Общо събрание       Дата: 16.05.2017 г....