Обява

Обява

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2....

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.045 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.045 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ Срокът за...
Покана

Покана

Покана За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен -Асеновград УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща на територията на общността, във връзка с обявен прием за предоставяне на безвъзмездна...
Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание, На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 07.02.2019г. /четвъртък/ от 17.00 часа, което ще се проведе при следния...
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка от стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и...