Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен,...
Конкурс по документи за външни експерти-оценители

Конкурс по документи за външни експерти-оценители

СНЦ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” На основание Заповед №3/07.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ Куклен-Асеновград, и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-337/19.04.2018 г. и допълнително споразумение №РД50-33/04.10.2018 г. за прилагане...

Предварително обсъждане 4.1

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.186 „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Срокът за подаване на писмени...
Покана за провеждане на обучения за местни лидери

Покана за провеждане на обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на обучения /двудневни/ за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти. Примерни теми на обученията: Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти...
Предварително обсъждане

Предварително обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001 – 19.139 „ Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на...