Конкурс за избор на външни експерти

На основание Решение № А – 02 /10.11.2020 г. на УС на Сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград и Заповед № РД 09/11.11.2020 г. на Председателя на УС , както и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33/19.04.2018 г. и...

Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ съобщава, че е удължен срокът за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”   до  07.08.2020г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира...

Обява за набиране на кандидати

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира предложения за работа по трудов договор на длъжността „Изпълнителен директор“. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са следните: 1.   Завършено висше...
Информация за изпълнен проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и по-добри условия на труд в НиД ПРОГРЕС ЕООД“ реализиран с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, по ОПРЧР 2014-2020г.

Информация за изпълнен проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и по-добри условия на труд в НиД ПРОГРЕС ЕООД“ реализиран с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, по ОПРЧР 2014-2020г.

Информация за изпълнен проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и по-добри условия на труд в НиД ПРОГРЕС ЕООД“ реализиран с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, по ОПРЧР 2014-2020г. Главна цел: Подобряване на професионалния и здравния статус и...
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за  местни лидери през м. декември 2019 г.

Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва: Двудневно обучение за местни лидери на следните дати: 11-12.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, сграда на...