Изисквания към стратегиите за ВОМР

Стратегията се разработва за период до 31 декември 2020 г., по образец съгласно приложение № 3 от НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът на стратегия за ВОМР се одобрява от колективния върховен орган на МИГ след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи и други със заинтересованите страни, като поканата за събитието се публикува на интернет страницата на МИГ.

При съгласуване на проекта на стратегия за ВОМР задължително се провежда обществено обсъждане.

Критерии за оценка на стратегията.pdf

Критерии за оценка на стратегията.odp

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД  2017 – 2023 год.

Допълнително-споразумение-РД-50-33-04.10.2018г.

Изменена-СВОМР-от-04.10.2018