МЕРКИ И ПОКАНИ

Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 год.

  Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

     Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

 

На 17.08.2016 г. е подписан Договор №РД50-93/17.08.2016 г., между  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  и ОБЩИНА КУКЛЕН, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19,1 „Помощ за подготвителни дейности„ на Мярка  19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г., на стойност 58 674.90 лв.

ДОГОВОР: РД 50-93/17.08.2016 г.
ПОДМЯРКА ОТ ПРСР: 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
СТОЙНОСТ: 58 674.90 (петдесет и осем хиляди шестотин седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки)
СТОЙНОСТ НА БФП: 58 674.90 (петдесет и осем хиляди шестотин седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки)
СРОК НА ДОГОВОРА: 9(девет) месеца от сключване на договора
ПОЛЗВАТЕЛ НА ПОМОЩТА: ОБЩИНА КУКЛЕН

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 49 873.67(Четиридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и три лева и шейсет и седем стотинки))

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 8 801.23(Осем хиляди осемстотин и един лева и двайсет и три стотинки)