Обява

Обява

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2....

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.045 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.045 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ Срокът за...
Покана

Покана

Покана За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен -Асеновград УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща на територията на общността, във връзка с обявен прием за предоставяне на безвъзмездна...
Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание, На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 07.02.2019г. /четвъртък/ от 17.00 часа, което ще се проведе при следния...
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка от стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и...
Обява

Обява

МИГ Куклен – Асеновград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.186 МИГ Куклен – Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от...
Обява за публично обсъждане

Обява за публично обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.048 „МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“ Срокът за подаване на писмени възражения и...
Обява

Обява

МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРСР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР...

Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен,...
Конкурс по документи за външни експерти-оценители

Конкурс по документи за външни експерти-оценители

СНЦ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” На основание Заповед №3/07.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ Куклен-Асеновград, и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-337/19.04.2018 г. и допълнително споразумение №РД50-33/04.10.2018 г. за прилагане...