Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен,...
Конкурс по документи за външни експерти-оценители

Конкурс по документи за външни експерти-оценители

СНЦ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” На основание Заповед №3/07.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ Куклен-Асеновград, и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-337/19.04.2018 г. и допълнително споразумение №РД50-33/04.10.2018 г. за прилагане...

Предварително обсъждане 4.1

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.186 „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Срокът за подаване на писмени...
Покана за провеждане на обучения за местни лидери

Покана за провеждане на обучения за местни лидери

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на обучения /двудневни/ за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти. Примерни теми на обученията: Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти...
Предварително обсъждане

Предварително обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001 – 19.139 „ Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на...
Покана за провеждане на информационни събития

Покана за провеждане на информационни събития

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3,...
Покана

Покана

Относно: Провеждане на Общо събрание Дата: 05.06.2018 г. Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3 Час:17.30 часа П О К А Н А Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание, На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с...
Местна инициативна група – Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за водено от общностите местно рзвитие

Местна инициативна група – Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за водено от общностите местно рзвитие

На 19.04.2018 г. МИГ-Куклен-Асеновград сключи Споразумение за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-33/19.04.2018г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони...
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете на СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” Относно: Провеждане на Общо събрание Дата: 01.08.2017 г. Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3 Час:18.00 часа П О К А...
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС,  СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НПО И МЕСТНАТА ВЛАСТ  В ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА...