ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС,  СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НПО И МЕСТНАТА ВЛАСТ  В ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА...