Обява за подбор на проектни предложения
11/01/2019
Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.
31/01/2019
Обява за подбор на проектни предложения
11/01/2019
Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.
31/01/2019
Покажи всички
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка от стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд”.

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ: