Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
08/03/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
26/04/2021
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
08/03/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
26/04/2021
Покажи всички
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен – Асеновград“ временно спира приема на проектни предложения Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие Процедура BG06RDNP001-19.344 МИГ Куклен-Асеновград Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ до активиране на процедурата от Минитерство на Земеделието Храните и Горите.