График за провеждане на работни срещи  и обществени обсъждания
01/06/2023
МИГ Куклен-Асеновград получи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
07/07/2023
График за провеждане на работни срещи  и обществени обсъждания
01/06/2023
МИГ Куклен-Асеновград получи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
07/07/2023
Покажи всички
Втори прием по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.344 „МИГ Куклен-Асеновград“ мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

За повече информация вижте в прикачения файл по- долу: