Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
06/12/2019
Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
26/06/2020
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
06/12/2019
Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
26/06/2020
Покажи всички
Информация за изпълнен проект

Информация за изпълнен проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и по-добри условия на труд в НиД ПРОГРЕС ЕООД“ реализиран с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, по ОПРЧР 2014-2020г.

Главна цел: Подобряване на професионалния и здравния статус и осигуряване на по-безопасни условия на труд, посредством закупуване на оборудвани столови, модерни ЛПС,СРО и СКЗ и внедряване на система за развитие на човешките ресурси.

Обща стойност: 82 650,48лв от които 70 252,91лв Европейско финансиране и 12 397,57лв национално съфинансиране

Край: 12.01.2020г.

Начало: 12.06.2019г.

НиД Прогрес ЕООД, с. Цар Калоян, Община Куклен успешно завършиха изпълнението на проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и по-добри условия на труд в НиД ПРОГРЕС ЕООД“

По време на изпълнението бяха закупени, оборудвани и обзаведени две мобилни столови за работниците.

Бяха закупени и раздадени нови, модерни лични предпазни средства и специално работно облекло, надграждащи законовите изисквания.

Закупиха се и се използват и средства за колективна защита, а именно 105л.м предпазна мрежеста ограда и 100 бр. метални стойки за предпазен парапет за плочи и 300л.м. предпазни бордови дъски.

Разработи се, адаптира се и се внедри система за развитие на човешките ресурси и гъвкава организация на труда.

Изпълниха се и мерки по информираност и публичност, монтираха се постоянни обяснителни табели на столовите и входа на офиса, оборудването и обзавеждането бе обозначено със специални стикери по проекта, качена е информация на електронния адрес на МИГ Куклен – Асеновград.