Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
29/07/2020
ПРЕКРАТЕН! Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
08/12/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
29/07/2020
ПРЕКРАТЕН! Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
08/12/2020
Покажи всички
Конкурс за избор на външни експерти

На основание Решение № 2 от 28.09.2020 г. на УС на Сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33/19.04.2018 г. и допълнително споразумение №РД 50- 33/04.10.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в експертна оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките от Стратегията за ВОМР и от ПРСР

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

За избор на външни експерти – оценители и помощник-оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Куклен-Асеновград”