Предварително обсъждане 4.1
07/11/2018
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери
12/12/2018
Предварително обсъждане 4.1
07/11/2018
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери
12/12/2018
Покажи всички
Конкурс по документи за външни експерти-оценители

СНЦ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД”

На основание Заповед №3/07.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ Куклен-Асеновград, и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-337/19.04.2018 г. и допълнително споразумение №РД50-33/04.10.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., и в изпълнение на Решение №4/15.10.2018 г. на Управителния съвет на сдружението, ОБЯВЯВА конкурс по документи за избор на външни оценители.

Обява оценители

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Автобиография

Приложение 3 – Декларация

Приложение 4 – Контролен лист