ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
14/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
17/09/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
14/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
17/09/2021
Покажи всички
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 14.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и фирма „НЕМОС 85“ЕООД , представлявано от Немир Моллов, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на проекта е 97701,64лв., а безвъзмездната финансова помощ е 48850,82 лв. и се предоставя за реализирането на проект „ Изграждане на Контролно-пропусквателен пункт, Дезинфекционна яма, Торова площадка и Трупосъбирателен пункт към обект: „Животновъдна ферма за отглеждане на кози и техните приплоди в ПИ № 004037, землището на с. Руен с ЕКАТТЕ 63238, общ. Куклен “ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.
Проектът на „НЕМОС 85“ ЕООД по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. касае изграждане на спомагателни подобекти към животновъдна ферма за отглеждане на кози и техните приплоди в ПИ 004037 в землището на с. Руен, общ. Куклен, област Пловдив. Предвижда се изграждане на следните спомагателни подобекти: Контролно-пропускателен пункт- КПП , дезинфекционна яма ,торова площадка, и трупосъбирателен пункт
Инвестициите и дейности, по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ и се изпълняват в селски район – община Куклен, обл. Пловдив. Реализирането на проекта ще доведе до постигането съответствие със стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ. Ще допринесе за изпълнението на изискванията на ЕС към производството на безопасни храни при запазване здравето и благосъстоянието на животните. Чрез извършването на настоящата инвестиция ще се повиши икономическата стойност на земеделското стопанство на „НЕМОС 85“ ЕООД, включително ще се извършват и инвестиции за опазване на околната среда. Чрез инвестицията ще се модернизира физическия капитал, ще се въведат нови технологии, ще се повиши производителността на труда, качеството на продукцията и добавената стойност. Чрез реализиране на инвестицията ще се повиши конкурентоспособността на земеделското стопанство на „НЕМОС 85“ ЕООД чрез:

  1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  3. опазване на компонентите на околната среда;
  4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;