Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
15/09/2021
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. ще получи МИГ Куклен – Асеновград
27/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
15/09/2021
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. ще получи МИГ Куклен – Асеновград
27/09/2021
Покажи всички
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На 14.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и Верка Давчева– земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на проекта е 273 020,84 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 136 510,42лв, представляващо 50% от одобрените инвестиционни разходи. Средствата се предоставят за реализирането на проект „ Изграждане на селскостопанска постройка“по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.
Основните дейности включени в проекта са изграждане на сградата за първична обработка и подготовка на плодове и зеленчуци С реазлизирането на строително монтажните дейности, земеделския производител ще има възможност да подготви продукция, която да бъде предоставяна за директна продажба към крайния потребител. Една част от сградата е предвидена да бъде използвана за съхранение на селскостопанската техника.
Заложените цели по процедурата са:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи в стопанството.
  • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти.
  • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, посредством намаляване на енергоемкостта при работа.
    -С покупката на земедеслка техника за почвообработики и борба с болести и неприятели ще доведе до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти.
    С успешната реализация на проекта ще се създадат условия за наемането на работната ръка , ще допринася за постигане на устойчиво развитие на земеделското стопанство, както и въвеждане на ново оборудване в процеса на производство. Ще се постигне разширяване на производствената гама и производителността.