Eднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
21/10/2021
График за провеждане на информационни срещи на територията на МИГ-Куклен-Асеновград
22/10/2021
Eднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
21/10/2021
График за провеждане на информационни срещи на територията на МИГ-Куклен-Асеновград
22/10/2021
Покажи всички
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 20.10.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и Георги Дафчев – земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на проекта е 120 756,39 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 72 453,83лв. и се предоставя за реализирането на проект „Създаване лозарско стопанство, покупка на земеделска техника, и внедряване на съвременни системи и технологии” по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.

Настоящият проект е за създаване на ново насаждение от десертни сотове грозде на площ от 37 дка. Предвижда се закупуването на посадъчен материал и механизирани услуги по обработка на почвата и подготовка за засаждане, изграждане на опорна конструкция, покупка на земеделска техника. Тази дейност води до подобряване и защита на пловете от нежелани метеорологични явления, като градушка конструкция за защита на насажденията от градушки. Покупката на машина за контурна резидба помага за увеличаване на добивите и качестото на плодовете. Изборът на земеделска техника е насочен към възможността за качествена обработка на насажденията и почвообработките с цел увеличени на добивите. С реализацията на дейностите ще се постигне усъвършенстване на методите и технологията на отглеждане на трайни насаждения. Този проект е за цялото стопанство на земделския производител. Предвижданата техника ще се използва за всички насаждения. Със закупуването на земделска техника ще се подобрят условията на труд, т.е. ще са по ефективни. Изпозвайки нови технологии по отглеждането ще се подобри и качеството на произвежданите продукти. Към момента Земеделския производител отглежда винени сортове грозде, с реализацията на този проект ще преструктурира земеделското си стопанство и ще увеличи отглежданите площи. Ще се оптимизира ползването на съществуващата земеделска техника. Изпълнението на проекта включва и въвеждането на нова технология за отглеждане на десертни сортове грозде. Ще се подобри качеството на отглежданите плодове. По отношение на опазване на околната среда се има предвид че ще се опазват основните компоненти въздух, почви и води, посредством системата за капково напояване ще има реализирани икономии. в рамките на 50% от ползваните към момента.

С изпълнението на дейности по проекта и реализацията им ще доведе по постигането на заложените цели по процедурата а

иманно: – внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи в

стопанството. – насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти. – повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, посредством намаляване на енергоемкостта при работа. С покупката на земедеслка техника за почвообработики и борба с болести и неприятели ще доведе до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти.