Покана за еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
02/11/2021
МИГ Куклен-Асеновград подписа допълнително споразумение
01/12/2021
Покана за еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
02/11/2021
МИГ Куклен-Асеновград подписа допълнително споразумение
01/12/2021
Покажи всички
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 25.11.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров , в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и Община Куклен, представлявана от Христо Божинов заместник кмет на община Куклен, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    Безвъзмездната финансова помощ в размер на 75401.52лв., което представлява 100% финансиране по проектното предложение е за реализирането на проект „Изграждане на игрище за футбол на малки врати ” по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 на „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

         С тези средства ще бъде извършено  изграждане и оборудване  на спортна инфраструктура , предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности.

          Предвиждат се дейности по извършване на Строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване , съгласно изготвения инвестиционен проект. Неговата цел е изграждането на модерна и функционална среда за спорт.