ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
17/05/2021
Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“
03/08/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
17/05/2021
Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“
03/08/2021
Покажи всички
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 23.07.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и Райчо Гунгалов – земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

         Общата стойност на проекта е 94 500 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 47 250 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на производствени активи за земеделското стопанство” по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.

        Проектното предложение предвижда закупуването на нова и модерна земеделска техника за обработване на почвата и прибиране на реколтата за стопанството на „ЗП Райчо Гунгалов“, като с реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати: внедряване на нови продукти,  процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи в стопанството, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, посредством намаляване на енергоемкостта при работа, разкриване на нови работни места.

Крайният резултат, очакван от реализацията на проекта е създаване на конкурентноспособно земеделско стопанство, което ползва модерни технологии и прилага високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики.

        Това е първият подписан договор по мерки от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен- Асеновград.