Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
24/07/2017
Покана
28/05/2018
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
24/07/2017
Покана
28/05/2018
Покажи всички
МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР

На 19.04.2018 г. МИГ-Куклен-Асеновград сключи Споразумение за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-33/19.04.2018г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Средствата в размер на 5 865 660,00 лева са осигурени от три програми:

  • Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. – 2 933 660,00 лева европейско и национално съфинансиране;
  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. – 1 955 000,00 лева европейско и национално съфинансиране;
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.- 977 000,00 лева европейско и национално съфинансиране.

Срок на изпълнение на Стратегията за ВОМР – 30 септември 2023 г.