ПОКАНА   За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен – Асеновград
05/08/2019
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
30/09/2019
ПОКАНА   За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен – Асеновград
05/08/2019
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
30/09/2019
Покажи всички
Втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Мярка 7.2

МИГ „Куклен-Асеновград“, обявява втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони