МИГ Куклен-Асеновград подписа допълнително споразумение
01/12/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
18/04/2022
МИГ Куклен-Асеновград подписа допълнително споразумение
01/12/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
18/04/2022
Покажи всички
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.344 МИГ Куклен-Асеновград марка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общественото обсъждане се провежда  на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 04.02.2022г. (включително) на електронна поща: kuklenasenovgrad@hotmail.com. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.