Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
13/03/2023
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
04/05/2023
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
13/03/2023
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
04/05/2023
Покажи всички
МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договор за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

На 17.03.2023 г. бе подписан договор РД 50-53/17.03.2023 г. между г-н Георги Събев – Ръководител на УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. и МИГ „Куклен-Асеновград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 48 736,00 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца (17.09.2023 г.).

Финансовата помощ се предоставя за извършване на  следните дейности, които допринасят за постигане на целите на подмярката:

  1. Популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за ВОМР;
  2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  3. Проучвания и анализи на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“;
  4. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Очаквани резултати от дейностите:

Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи310
Брой обучени лица60
Брой на населението, обхванато от информационните събития19 124
Брой населени места, обхванати от дейностите34
Изготвена местна стратегия за ВОМР1

МИГ „Куклен-Асеновград“ ще изпълнява проекта съгласно одобрено проектно предложение №BG06RDNP001-19.610-0048.