Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
26/11/2021
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
24/01/2022
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
26/11/2021
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
24/01/2022
Покажи всички
МИГ Куклен-Асеновград подписа допълнително споразумение

През ноември 2021 изпълнителния директор на МИГ Куклен- Асеновград  Илица Даскалова подписа допълнително споразумение между сдружението и управляващите органи на оперативните програми включени в Стратегията за водени от общностите местно развитие. С този акт и по повод заповедта на Министъра на земеделието,храните и горите се увеличиха официално средствата, които могат да бъдат ползвани по процедури на МИГ.

Допълнителното финансиране е разпределено балансирано в различните мерки от Стратегията на МИГ Куклен- Асеновград. Финансовият план включва допълнителни средства в размер на 250000лв за 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, 399000лв. за 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 100000лв. За 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ и 50000 за 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфрасруктура за отдих, туристическа инфраструктура и малки по мащаб туристическа инфраструктура“

За да се стигне до конкретно увеличение на средствата сдружение МИГ Куклен- Асеновград инциира през края на април и  началото на май 2021 година обществено обсъждане и общо събрание, където местните лидери подадоха свои предложения и виждания за разпределение на допълнителното финансиране като екипа се съобрази с потребностите на местната общност.

В тази връзка след подписването на официалния акт за допълнителните средства и след като промените бяха отразени в ИСУН 2020 , се предвижда изготвяне на нови процедури . Ще бъде планиран приеми на проектни предложения, а договарянето ще е с продължителност до 2025г.  Това дава възможност освен за повече реализирани проекти от местни бенефициенти, а също така по-дълъг период за реализиране и отчитане на дейностите.