Втори прием по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
08/06/2023
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
22/08/2023
Втори прием по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
08/06/2023
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
22/08/2023
Покажи всички
МИГ Куклен-Асеновград получи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.

На официална церемония в Министерство на земеделието и храните, МИГ „Куклен-Асеновград“ , в лицето на изпълнителния директор Илица Даскалова, получи Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027 година. Документът беше връчен лично от заместник министъра на земеделието и храните Таня Георгиева.

Целта на проектното предложение е:

– Подготовка на нова стратегията за местно развитие на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“,

– Насърчаване на включването на местното население от територията на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“ в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;

– Информиране на местното население от територията на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“, относно възможността за финансиране на стратегиите от няколко фонда.

По проекта ще се финансират дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР, разработване на нова Стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, организиране на обществени обсъждания, информационни срещи и други.

Общият бюджет на одобреното проектното предложение е на стойност 48736 лв.