Обява за обществено обсъждане
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
20/02/2023
Обява за обществено обсъждане
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
20/02/2023
Покажи всички
МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.

Одобрено е проектното предложение на МИГ „Куклен-Асеновград“ за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027 година. Резултатите от класирането по процедура BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. бяха публикувани в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ  ИСУН 2020.

Целта на проектното предложение е:

Подготовка на нова стратегията за местно развитие на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“,

– Насърчаване на включването на местното население от територията на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“ в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;

– Информиране на местното население от територията на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“, относно възможността за финансиране на стратегиите от няколко фонда.

По проекта ще се финансират дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР, разработване на нова Стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, организиране на обществени обсъждания, информационни срещи и други.

Общият бюджет на одобреното проектното предложение е на стойност 48736 лв.

Предстои подписване на административните договори и стартиране на дейностите по изпълнение на заложените цели.