Обява за удължаване на срок
04/07/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
07/07/2022
Обява за удължаване на срок
04/07/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
07/07/2022
Покажи всички
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.

В началото на юни 2022 г. в гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 се проведе еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“  на тема: “Кандидатстване по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“.

МИГ „Куклен-Асеновград“ активира процедура за прием на проектни предложения по същата мярка дни преди провеждане на обучителната среща.

Целта на обучението бе повишаване капацитета на местната общност за разработване и управление на проекти към СВОМР. Като в рамките на обучението бяха представени основните изисквания към проекти финансирани от ПРСР 2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР, попадащи в обхвата на Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград (цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“). В това число се наблегна и на подготовка на проектно предложение: формуляр, документи; работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение; Администриране на договори, финансово изпълнение и отчитане. Мерки за информиране и публичност;

На обучението взеха представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Куклен-Асеновград (ЗП, граждани, фирми, читалища/НПО, представители на публичните власти).

Обучението премина в презентиране, събеседване и дискусии с представителите на местната общност.