МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрено второ проектно предложение по  подмярка 7.2
18/12/2023
ОБЯВА
17/06/2024
МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрено второ проектно предложение по  подмярка 7.2
18/12/2023
ОБЯВА
17/06/2024
Покажи всички
МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрена процедура по първи прием по подмярка 4.1

През месец декември  2023г., Държавен фонд „Земеделие“ одобри като законосъобразна, проведената процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН : BG06RDNP001-19.743-S1. По тази процедура се приемаха проектни предложения по подмярка 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства “.

    В рамките на първи краен срок бяха подадени три проектни предложения : „Закупуване на производствени активи за земеделско стопанство“, „Модернизация на земеделското стопанство“ и „Модернизация на биологично стопанство“.

    Два от проектите преминаха успешно оценка и одобрение от МИГ „Куклен-Асеновград“, а в последствие ДФ „Земеделие“ потвърди одобрената субсидия за финансиране на предвидените дейности по проект „Закупуване на производствени активи“ . Очаква се в скоро да бъде потвърдено одобрението и на второто проектно предложение „Модернизация на земеделското стопанство“ от страна на ДФ „Земеделие“.