Покана за провеждане на информационна среща
13/05/2019
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
13/06/2019
Покана за провеждане на информационна среща
13/05/2019
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
13/06/2019
Покажи всички
Трети краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по ОП РЧР

МИГ „Куклен-Асеновград“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява трети краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 1.048 „МИГ Куклен-Асеновград – Добри и безопасни условия на труд“. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет „ИП 7 Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.“
 2. „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място
  за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.“
 3. „Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките
  ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел
  оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното
  съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване
  трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на
  иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към
  повишаване на производителността и опазване на околната среда“.
 4. „Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и
  оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни
  съоръжения и др.“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ Куклен – Асеновград https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ .

Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2019 г., 17:00 часа с наличието на остатъчния финансов ресурс от първия прием. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/