17/06/2022
ОБЯВА
ОТНОСНО: Свободно работно място – Експерт „Прилагане на Стратегия за […]
07/06/2022
Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви […]
06/06/2022
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
05/06/2022
П О К А Н А за участие в еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
П О К А Н А за участие […]
13/05/2022
Покана за свикване на Общо събрание
18/04/2022
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Уважаеми госпожи […]
24/01/2022
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
01/12/2021
МИГ Куклен-Асеновград подписа допълнително споразумение
През ноември 2021 изпълнителния директор на МИГ Куклен- […]
26/11/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
На 25.11.2021 г., председателят на Управителния съвет на […]
02/11/2021
Покана за еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
П О К А Н А за участие […]
01/11/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура […]
22/10/2021
График за провеждане на информационни срещи на територията на МИГ-Куклен-Асеновград
Екипът на МИГ-Куклен-Асеновград Ви кани на информационни срещи […]