Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
05/05/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
24/07/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
05/05/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
24/07/2017
Покажи всички
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

МЕСТНИЯ БИЗНЕС,  СЕЛСКО СТОПАНСТВО,

НПО И МЕСТНАТА ВЛАСТ  В ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

 

Във връзка с  проект на община Куклен в партнъорство с община Асеновград по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА-ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНИЯ БИЗНЕС,  СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НПО И МЕСТНА ВЛАСТ,

РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ,

            Община Куклен в партньорство с община Асеновград изпълнява проект по подхода Водено от общностите местно развитие имащо за цел създаването на местно партньорство между общините Куклен и Асеновград и  разработване на Стратегия за местно развитие.

В тази връзка  имаме удоволствието да поканим Вас или представител на Вашата организация, в провеждането на  следните събития:

 График за провеждане на информационни дейности във връзка с изпълнение на Договор №РД 50-93 от 17.08.2016 г.

 

  Населено място Дата и час на провеждане Място на провеждане
1. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР (5.4) с.Избеглии общ. Асеновград 15.05.2017г. от 18.00 часа с.Избеглии, в

Народно читалище „Христо Ботев 1919”

2. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР (5.4) гр.Куклен Общ. Куклен 16.05.2017г. от 18.00 часа Сградата на Община Куклен

Ет.3, Заседателна зала

Настоящата публикация е изготвен във връзка с проект за  предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50-93/17.08.2016  сключен между Община Куклен  МЗХ-УО и ДФЗ-РА