Покана за провеждане на информационни събития
28/08/2018
Покана за провеждане на обучения за местни лидери
07/11/2018
Покана за провеждане на информационни събития
28/08/2018
Покана за провеждане на обучения за местни лидери
07/11/2018
Покажи всички
Предварително обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за
кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001 – 19.139 „ Сдружение „МИГ
Куклен-Асеновград“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на Мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ е от 07.11.2018 г. до 14.11.2018 г. , 17:00 часа.
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: mig-kuklen-
asenovgrad@abv.bg или на адрес: гр. Куклен, ул. „Христо Г. Данов” №21, Търговски
комплекс, ет.2 офиси 3,4 и 5.
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или
възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението
на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.
Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001 – 19.139
„Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Проект на условия за кандидатстване по Мярка 7.2

Проект на документи за попълване

Проект на документи за попълване

Проект на документи към условията за изпълнение