Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
26/06/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
29/07/2020
Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
26/06/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
29/07/2020
Покажи всички
Обява за набиране на кандидати

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира предложения за работа по трудов договор на длъжността „Изпълнителен директор“.

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са следните:

1.   Завършено висше образование – най-малко ОКС „Магистър”;

2.   Професионален стаж – над 5 години; 

3.   Управленски опит по смисъла на § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ – най-малко две години;

4.   Опит в изпълнението на подхода „ЛИДЕР“ по смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ-най-малко една година;

5.   Опит в реализиране на проект, програма или стратегия на стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

6.   Добро познаване на Програмата за развитие на селските районни 2014-2020 г. и оперативните програми на структурните фондове на Европейския съюз;

7.   Добро познаване на територията на действие на СНЦ “МИГ Куклен – Асеновград”;

8.   Компютърна грамотност.

Документи, които кандидатите е необходимо да представят в СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“ :

•     заявление за назначаване на длъжността в свободен текст;

•     автобиография;

•     копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, квалификации, придобит трудов стаж и управленски опит;      

•     копия от документи, доказващи опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

•     Копия от документи, удостоверяващи най-малко една година опит в изпълнението на подхода „ЛИДЕР“

Място за подаване на заявлението и документите: гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“- ул. „Христо Г. Данов“ №21, Търговски комплекс, ет,2., всеки работен ден от 10 до 15.00 часа

Лице за контакт: Петя Лесова, тел. 0887 83 66 35;

Срок: 28.07.2020 г., 15.00 часа.