Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
10/12/2022
МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
02/02/2023
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
10/12/2022
МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
02/02/2023
Покажи всички
Обява за обществено обсъждане

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.733 МИГ Куклен-
Асеновград марка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Общественото обсъждане се провежда  на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до
20.01.2023г. (включително) на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките
на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word,
а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.