МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
02/02/2023
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
13/03/2023
МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
02/02/2023
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
13/03/2023
Покажи всички
Обява за обществено обсъждане

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.743 МИГ Куклен-Асеновград марка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общественото обсъждане се провежда  на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 28.02.2023г. (включително) на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.