Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
04/05/2023
График за провеждане на информационни срещи
01/06/2023
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
04/05/2023
График за провеждане на информационни срещи
01/06/2023
Покажи всички
Обява за обществено обсъждане

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.776 МИГ Куклен-Асеновград марка 21 „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общественото обсъждане се провежда на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 29.05.2023г. (включително) на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Пълните условия може да свалите от линка по- долу: