ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
01/09/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрено второ проектно предложение по  подмярка 7.2
18/12/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
01/09/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрено второ проектно предложение по  подмярка 7.2
18/12/2023
Покажи всички
Обява за обществено обсъждане

Обява за обществено обсъждане за изменение  на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на  местна инициативна група

„Куклен-Асеновград“

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: местна власт- общини ( в това число общинска администрация и секторни структурни звена на администрацията по различни направления: инфраструктура, финанси, образование, култура, социални дейности и т.н.);

СТОПАНСКИ СЕКТОР: земеделски производители ( в това число фирми, ЗП, ЕТ, земеделски кооперации) и неземеделски бизнес ( в това число търговия, услуги, производствени дейности, туризъм);

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: организации развиващи културно-просветни, социални и обществени дейности ( в това число читалища и НПО), спортни сдружения и клубове, физически лица ( местни лидери с активна обществена позиция, включително такива развиващи нестопански сектор на територията на МИГ);

ПОДГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: представители на уязвимите и малцинствени групи ( в това число хора с увреждания и хора в неравностойно положение, хора в надтрудоспособна възраст, етнически малцинства)

Местна инициативна група МИГ „ Куклен-Асеновград“ представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегия за водено от общностите местно развитие ( ВОМР) на МИГ „Куклен-Асеновград“ за периода 2014-2020г.

Основание за изменение: чл.18.ал.1,т.3 от Споразумение № РД50-33/18.04.2018г. „по отношение на финансовите й параметри“ и т.3б „ в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките , финансирани от ЕЗФРСР“

Ι. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

1. Намаляване на бюджета на мярката  с 400 000 лв. – от 1 150 000лева на 750 000 лв.

2. Обосновка за промяна-  През май месец 2023г. се откри процедура за подбор на проекти с код в ИСУН: BG06RDNP01-19.743. В рамките на крайният срок са подадени едва 3 проектни предложения. Две от тях са одобрени от МИГ, а един от проектите еотхвърлен на етап АСД. Общата стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 175 047,80 лв. , което представлява едва 21% от наличните средства по мярката.

Предвид изтичащия срок на програмен период 2014-2020г. е целесъобразно намаляване на общия бюджет по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Куклен-Асеновград“, който да се пренасочи към подмерки с приключили оценки и класирани резервни проекти, а за остатъчния ресурс ще бъдат предприети действия за повторно разкриване на прием за подбор на проекти в началото на 2024г.

3. Основание за промяна- чл.18.ал.1,т.3 от Споразумение № РД50-33/18.04.2018г. „по отношение на финансовите й параметри“ и т.3б „ в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките , финансирани от ЕЗФРСР“

ΙΙ. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

1.Увеличаване на бюджета на мярката  с 400 000 лв. – от 1 316 500лева на 1 716 500лв.- 

2. Обосновка за промянаПроведена е една процедури за подбор на проекти с код в ИСУН: BG06RDNP01-19.344. с два крайни срока. В резултат на оценката и класиране на кандидатите са одобрени 9 проектни предложения, а 3 са класирани като резервни, поради недостатъчен финансов ресурс по подмярката. Прехвърляйки средства от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще се осигури възможност за финансиране на резервните проектни предложения. Това ще доведе по максимално оползотворяване на средствата по СВОМР, без да бъде нарушено постигането на целите и резултатите от нейното прилагане.

3. Основание за промяна- чл.18.ал.1,т.3 от Споразумение № РД50-33/18.04.2018г. „по отношение на финансовите й параметри“ и т.3б „ в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките , финансирани от ЕЗФРСР“

Общественото обсъждане се провежда на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 28.12.2023г. (включително) на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.