МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
07/07/2022
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
10/12/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
07/07/2022
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
10/12/2022
Покажи всички
Обява за обществено обсъждане

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.693 МИГ Куклен-Асеновград марка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общественото обсъждане се провежда  на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 02.10.2022г. (включително) на електронна поща: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.