МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договор за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
18/03/2023
Обява за обществено обсъждане
22/05/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договор за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
18/03/2023
Обява за обществено обсъждане
22/05/2023
Покажи всички
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения

Открита е процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.743 МИГ „Куклен – Асеновград“ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен – Асеновград.

За повече информация вижте в прикачения файл