Обява за обществено обсъждане
20/02/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договор за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
18/03/2023
Обява за обществено обсъждане
20/02/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договор за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
18/03/2023
Покажи всички
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка  Мярка  М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ чрез отваряне на Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.733 Сдружение  „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

С пълните условия може да се запознаете в прикачения файл по- долу: