Обява за обществено обсъждане
23/09/2022
Обява за обществено обсъждане
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
23/09/2022
Обява за обществено обсъждане
13/01/2023
Покажи всички
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Процедура за подбор на проектни предложение:BG06RDNP001-19.693 „МИГ Куклен-Асеновград“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

  1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

2.  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:Общините Куклен и Асеновград за всички допустими дейности;Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Куклен- Асеновград;Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГКогато кандидат по процедурата е клон на юридическо лице с нестопанска цел, юридическото лице, открил клона, следва да е със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Куклен- Асеновград и да осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ Куклен- Асеновград.
  • ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

  4.ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост:Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1,2 и 3.Разходите за консултанти и консултации за икономическа устойчивост се състоят от попълване на анализ- разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по точки 1, 2 и 3. Специфични допустими разходи:Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход.При кандидати различни от община, в случай че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.Разходите за ДДС не се заявяват в проектното предложение на кандидат – община. Финансирането на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 се урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови нормативни актове. Редът за изплащане на ДДС за кандидати общини се приема с постановление на Министерски съвет.
  • ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Прием на проектни предложения:Краен срок за подаване на проектни предложения по първи прием: 28.02.2023Краен срок за подаване на проектни предложения по втори прием: 30.06.2023 (Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката).Място на подаване на проектни предложения:Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5.  БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата е: 186 960, 00 лева.
  • МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
 Максимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:136 906,00 лева (левовата равностойност на 70 000 евро)   
 Минимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:9 779,00 лева (левовата равностойност на 5 000 евро) 
 По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро. 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на: По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е определен приложим режим на държавни/минимални помощи „НЕПОМОЩ“, ще се подкрепят само проекти за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.С оглед на приложимият по процедурата режим „НЕПОМОЩ“ безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.

7.  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

  КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА:ОЦЕНКА /ТОЧКИ/
Макс. бр. т.
1. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 20 000 евро:  10
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представената информация в Секция 5. „Бюджет“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Извършва се калкулации на размер на допустимите разходи заявени от кандидата на етап кандидатстване. По настоящата процедура за предоставяне на БФП се прилага обменният курс лев/евро 1,9558 лева за 1 евро. За да се присъдят точки по този критерий максималният размер на допустимите разходи следва да е по-малък или равен на 39 116,00 лева. 
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:10
Общинските центрове на територията на МИГ Куклен е : Гр. Куклен. Когато проекта се реализира в населени места различни от общинските центрове се присъждат 10 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 2. Когато в един проект са включени дейности в няколко населени места (Примерно в общински център и населени места извън общинския център) се присъждат 10 т.
3. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко пътеки:20
Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.
4. Проектът включва иновативни за територията на МИГ Куклен- Асеновград дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и софтуерни приложения за популяризиране на туристическите обекти на територията на МИГ и др.  20
Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.
5. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място или ще се ползва от населението на повече от 1 населено място:  20
Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки в случай, че проектното предложение ще се реализира на: територията на повече от 1 населено място илище се ползва от населението на повече от едно населено място. Кандидатите следва да представят обосновка по този критерий в Секция 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
6. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:  20
В Приложение 5 към Документите за информация са представена официални статистически данни за етническия състав на населението по населени места от територията на МИГ. В случай, че дейностите по проекта се реализират в населено място с наличие на етноси различни от българския се присъждат 20 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 6.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:100
В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Куклен-Асеновград“ прието с протокол на 27.09.2018 г. в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подрежда в низходящ ред по критерии: 1. „Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове (критерий 2 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.5. от СВОМР)“. За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т. Критериите и методиката за „Техническа и финансова оценка“ са представени в Приложение № 2 към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за информация.
  • ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Лице за контакт: Илица Даскалова, е-mail: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:-     на сайта на Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“: https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/-     на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/ .

9.      НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.