Обява
19/12/2018
Обява за подбор на проектни предложения
11/01/2019
Обява
19/12/2018
Обява за подбор на проектни предложения
11/01/2019
Покажи всички
Обява за публично обсъждане

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.048 „МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта „Добри и безопасни условия на труд“ е от 31.12.2018 г. до 08.01.2019 г. , 17:00 часа.
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg или на адрес: гр. Куклен, ул. „Христо Г. Данов” №21, Търговски комплекс, ет.2 офиси 3,4 и 5.
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.048 „МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“