ОБЯВА
17/06/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
06/07/2022
ОБЯВА
17/06/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
06/07/2022
Покажи всички
Обява за удължаване на срок

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.344 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “ до 05.08.2022 г., 17ч.