Обява за публично обсъждане
29/12/2018
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
18/01/2019
Обява за публично обсъждане
29/12/2018
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
18/01/2019
Покажи всички
Обява за подбор на проектни предложения

МИГ Куклен – Асеновград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.186 МИГ Куклен – Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен – Асеновград.